YAZIM KURALLARI
Cumartesi, 03 Kasım 2018 10:43

DİPNOT YAZIM KURALLARI

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR

 1. Yazım dili Türkçedir. İngilizce, Fransızca ve Almanca yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların yazım düzeltmesini Yazı Kurulu yapar. Türkçe makalelerin yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 2. Türkçe makalelerde yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil yaklaşık 30 sayfadan fazla olmamalıdır.
 3. Yazıların başlangıç kısmında Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıkları, 150 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özeti, her iki dilde beş anahtar kelimeyi içerecek şekilde gönderilmiş olması gerekir.
 4. Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde yazılmış makaleler için 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce makale özeti yazılmalıdır.
 5. Yazar adı, sayfaya ortalı, koyu, 14 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi sayfa altında, dipnotta (*) işareti ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
 6. Yazı karakteri Times New Roman, paragraflar için 11 punto, satırlar bir buçuk aralıklı, dipnotlar için 10 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.
 7. Türkçe makale başlığı 14 punto, koyu, tümü büyük harflerle, sayfaya ortalı, öncesinde ve sonrasında 6nk boşluklu yazılmalıdır. İngilizce makale başlığı 12 punto, ilk harfler büyük, öncesinde ve sonrasında 6nk boşluklu yazılmalıdır.
 8. Anabaşlıklar 12 punto, koyu, tümü büyük harflerle, satırbaşına hizalı, öncesinde 6nk, sonrasında 0nk boşluklu yazılmalıdır. İkinci ve daha alt derece başlıklar 12 punto, koyu, ilk harflar büyük, öncesinde 6nk, sonrasında 0nk boşluklu yazılmalıdır.
 9. Tablolar ve şekillerde metinler 10 punto, satır aralığı tek, öncesinde ve sonrasında 0nk boşluklu yazılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde ilk satırda 12 punto, koyu, ilk harflar büyük, öncesinde 0nk, sonrasında 0nk boşluklu yazılmalı ve tabloya ortalanmalıdır. Tablo ve şekillerin kaynağı alt satırda 10 punto, ilk harflar büyük, satır aralığı tek, öncesinde ve sonrasında 0nk boşluklu yazılmalıdır.

SAYFA DÜZENİNE İLİŞKİN ESASLAR

 1. Paragraf arası, ilk satır 1.25, paragraflar arası önceki 6 nk, sonra 0 nk, iki yana dayalı, satır aralığı bir buçuk olmalıdır.
 2. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1,5 cm. alt bilgi 2 cm olmalıdır.
 3. Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.
 4. İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara makale adı 10 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.

REFERANS VE GÖNDERMELERE İLİŞKİN ESASLAR

 1. Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilecektir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilemez.
 2. Dipnotlarda yayın adları (kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) koyu yazılacak, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.
 3. Dört satırdan uzun doğrudan alıntılar ayrı paragraf halinde soldan 1cm içeride, tek satır, 10 punto ve çift tırnak içerisinde gösterilir ve referans kaynağı dipnotta verilir.

Kitaplar için

 1. Aynı kaynağa yapılan atıflarda age veya yazar soyadından sonra eserin ilk birkaç kelimesi kullanılmalı, aynı sayfa için ay kısaltmaları koyu olarak yazılmalıdır.

Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Der Yayınları, 1992, s. 25.

Tanör, Osmanlı Türk…, s. 26.

Tanör, age, s. 26.

Tanör, ay.

 1. Dipnotlar verilirken diğer dillerden kaynaklar için İngilizce yazım kuralları, Türkçe kaynaklar için ise Türkçe yazım kuralları temel alınmalıdır.

(1). Tek yazarlı kitaplar:

Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayımlandığı yer: yayınevi, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Der Yayınları, 1992, s. 25.

Talcott Parsons, The Social System, London: Routledge and Kegan Paul, 1964, pp. 3-23.

(2). İki yazarlı kitaplar:

Birinci yazarın adı ve soyadı ve ikinci yazarın adı ve soyadı,  eseradı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayımlandığı yer: yayınevi, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

Ekrem Memiş ve Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Konya: Çizgi Kitabevi, 2002, s. 114.

Arnold Gessell and Ilg L. Francis, Child Development: An Introduction to the Study of Human Growth, New York: Harper and Row Publications, 1949, p. 280.

(3). İkiden fazla yazarlı kitaplar :

Yazarın adı ve soyadı vd.,  eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayımlandığı yer: yayınevi, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2002, ss. 9-14.

Luis Benton et. al., Informal Economy, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1989, pp. 47-59.

(4). Çeviri Kitaplar:

Walter Isaacson, Steve Jobs, çev. Dost Körpe, İstanbul: Domingo Yayınevi, 2011, s. 540.

Walter Isaacson, Steve Jobs, trans. Dost Körpe, İstanbul: Domingo Yayınevi, 2011, p. 540.

(5). Yazar veya Editör Adı Bulunmayan Kitap ve Makaleler:

“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim”, Bilim ve Teknoloji, İstanbul: TÜSİAD Yayınları, 1994, s. 81.

(6). Birden Fazla Ciltten Oluşan Kitaplar:

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt: 1, (çev. Halil Berktay), İstanbul: Eren Yayını, 2000, s. 100.

Makaleler için

Yazar adı ve soyadı, “makale adı” (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, yayımlandığı yıl, cilt no (Romen)/sayı:, dergide yer aldığı sayfa aralığı, alıntının yapıldığı sayfa numarası.

(1). Tek yazarlı makaleler :

 1. Kutay Karaca, “Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Doğu Türkistan Sorunu”, Gazi Akademik Bakış, 2008, Cilt:1, 219-245, s. 220.

John C. Grene, “Reflections on the Progress of Darwin Studies”, Journal of the History of Biology, 1975, vol: 8, 243-273, p. 270.

(2). İki yazarlı makaleler:

Mehmet Güven ve Derya Kürüm, “Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, 75-90, s.78.

Tom D. Lewis and Gerald Graham, “Seven Tips for Effective Listening”. British Journal of Social Work, 2003, 13-35, p. 30.

(3). İkiden fazla yazarlı makaleler:

Mehmet Demir vd., “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları”, Anadolu Eğitim Dergisi, 2005, 70 (1), 23-42, s. 24.

Michael Stowe et. al., “Required Knowledge, Skills And Abilities From Healthcare Clinical Managers’ Perspectives”, Academy of Health Care Management Journal, 2011, 55-62, p. 60.

(4). Derleme Kitaplarda Makale:

Nilgün Güzel Özgüven, “Regional Disputes and Conflicts: The Vision of Turkey and Pakistan”,  Security and Cooperation Seminar, (ed. R.Kutay Karaca), İstanbul: War Colleges Printing House, 2010, p. 83.

(5). Yazarı Belli Olmayan Makale:

“Balkanlarda Türk Varlığı”, Toplumsal Tarih, Ankara, 1990, cilt X, sayı: 7, 8-10, s. 8.

(6). Günlük Gazetelerden Alınmış Makaleler:

Hasan Pulur, “Atatürk’ün Hayalleri”, Milliyet, 10 Kasım 2011, s. 3.

(7). İnternet Dergisinde Makale:

Alıntının tam adresi yazılmalıdır.

Hasan Kopkallı, “Does frequency of online support use have an effect on overall grades?”, The Turkish Online Journal of Distance Education, http://tojde.anadolu.edu.tr/. (Erişim tarihi:18.11.2009)

Tezler için

Yazar adı ve soyadı, “tezin adı”, (Yayınlanıp yayınlanmadığı ve tezin akademik derecesi), tezin yapıldığı üniversite ve enstitü, tarih, sayfa numarası,

Kenan Sezer, “Sanayi Atıklarında Bazı Organik Kirleticilerin Belirlenmesi”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi),Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2004, s. 53.

Raporlar için

(1). Yazarı Belli Olan Rapor

Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Ankara: Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları, 1999, s. 25.

(2). Yazarı Belli Olmayan Rapor

Arnavutluk Ülke Raporu, Ankara: TİKA Yayını, 1995, s. 7.

(3). Bir Kurum, Firma ya da Enstitünün Yazarı Olduğu Rapor

Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, Ankara: Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1990, s. 33.

Ansiklopedi

Paul Bohannan, "Law and Legal Institutions," International Encyclopedia of Social Sciences, Vol.IX, Ed. by., David L. Shils, w. Place, McMillan and Free Press,  1968, pp. 73-77.

İnternet için

(1). Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları

“Türkiye Ukrayna Anlaşması”, T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası, http://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm.

Konferanslarda Sunulan Tebliğler için

Dritan Egro, “Arnavutluk’ta Osmanlı Çalışmaları”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Bildiriler,4-8 Ekim 1999, cilt:I, Ankara: TTK Yayını, 2002, s. 14.

Broşür için

Alev Keskin, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü,  Ankara: Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2000, s. 7.

Resmî Yayınlar için

İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin Önemi, Ankara: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayını, 1996, s. 9.

BELGE, TABLO, ŞEKİL VE GRAFİKLERİN KULLANIMINDA UYULACAK ESASLAR

 1. Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.
 2. Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler,

Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

 1. Metin içerisindeki Tablolar tablo üstünde isimlendirilecek alıntı yapıldığı kaynak türüne göre dipnot sistemine göre verilecektir.
 2. Metin içerisinde yer alan şekil, grafik ve haritalar hemen altında isimlendirilecek ve alıntı yapıldığı kaynak türüne göre dipnot sistemine göre verilecektir.

KAYNAKÇA YAZIMINDA UYULACAK ESASLAR

 1. Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacak.
 2. Kaynaklar alfabetik sıra ve alıntı türüne göre tasniflenerek verilecek. (Kitaplar, makaleler, internet kaynakları vs.)
 3. Makalelerde sayfa numaraları belirtilmeyecektir.

 

 

 

Okunma 59 kez

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

S5 Box